นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุงเทพฯใหม่ โลกเปลี่ยน เราปรับ

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2555

แนะนำ

Coastal Cities at Risk (CCaR) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ "กรุงเทพฯใหม่ โลกเปลี่ยน เราปรับ" www.aloudbangkok.com/app/newbangkok เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และเสนอภาพความเป็นไปได้ของกรุงเทพฯ ในอีก 30 ปี ข้างหน้า เมื่อท่านลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ซึ่งท่านมอบให้แก่เราเมื่อลงทะเบียนและระหว่างการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ อีเมล์ อายุ เพศ อาชีพ ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนตัวบุคคลของท่าน (รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)) ข้อมูลคุณสมบัติของเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว และข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น การคลิกองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ เป็นต้น


การใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เเรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ มาใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบงานวิจัยของ Coastal Cities at Risk (CCaR) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงไม่เปิดเผย ไม่ส่งต่อ หรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านให้แก่บุคคลที่ 3


ติดต่อ

Coastal Cities at Risk (CCaR)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์: aloudbangkok123@gmail.com