เมืองไม่สนับสนุนเบราเซอร์ที่ท่านกำลังใช้อยู่ !

รถโดยสารประจำทาง (browser) ที่ท่านนั่งมา เก่า ไม่ได้มาตรฐาน และเสียก่อนเข้าเมือง
แนะนำให้ท่านเปลี่ยนไปนั่งรถโดยสารคันใหม่

เมืองไม่สนับสนุนการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา !

เมืองไม่สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา
เช่น iPad iPhone Android ได้

ร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพฯ
เพื่อรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต

ลุย !

ใบตรวจคนเข้าเมือง

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

อาชีพ
ย้อนกลับ
เข้าเมือง

ตัวเลือก

เสียงประกอบและบรรยากาศ
เสียงเพลง
ภาพเคลื่อนไหว

ขอขอบคุณ

ข้อมูลพื้นฐาน โดย Coastal Cities at Risk (CCaR) และ aLOUD Bangkok | นักศึกษาและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ตัวอักษร "Layiji ซารังเฮโย" | คำสั่งสนับสนุนการพัฒนา โดย jQuery jQuery Transit Move.JS jScroller CreateJS SoundManager 2 QuirksMode Browser Detect Javascript-Coder Form Validation

ปิด
6
ข้อจำกัด
แชร์ผลลัพธ์
รายงานข่าว
ตัวเลือก
ช่วยเหลือ
เริ่มใหม่

ภารกิจ

ในช่วง 2-3 ทศวรรษหลายพื้นที่มีฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ นครชายฝั่งที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภารกิจในครั้งนี้มอบให้ท่านสำรวจความเห็นของชาวกรุงเทพฯ ในย่านต่าง ๆ และตัดสินใจเสนอการพัฒนาเมืองในประเด็นที่สนใจ เพื่อเตรียมรับอนาคตในอีก 30 ปีข้างหน้า

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รถไฟ โรงพยาบาล ไฟฟ้า ประปา

ที่อยู่อาศัย

ประเด็นทางสังคมของที่อยู่อาศัยและชุมชน เช่น คนห่วงบ้านมากกว่าชีวิตในภาวะเสี่ยง

คุณค่าของที่ดิน

คุณค่าของที่ดิน สิทธิและความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน

เศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน การขาดงาน ค่าชดเชย เช่น อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ธุรกิจนอกระบบ

นวัตกรรมการออกแบบ

นวัตกรรมการออกแบบภายใต้กรอบแนวคิดที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

พลังงาน

พลังงานในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำมัน ก๊าซ ฯลฯ

ความมั่นคงทางอาหาร

แหล่งอาหารสำหรับคนเมือง เกษตรกรรมและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค

การบริโภค

พฤติกรรมการบริโภคทั้งสินค้าและบริการ เช่น การกักตุนสินค้า และการควบคุมราคาสินค้า

การศึกษา

การศึกษา การให้ความรู้ การสื่อสารด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้

สุขภาพ

สุขภาพทั้งกายและจิตใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และสาธารณสุข

การจัดการของเสีย

ของเสียและการจัดการของเสีย เช่น ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ

คุณค่าทางสังคม

คุณค่าและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม การอพยพย้ายถิ่น ความเป็นธรรมในสังคม

01 02 03

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

วิศวกรขนส่ง

วิศวกรขนส่ง ที่มีประสบการณ์ด้านการวางโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในเมือง

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไว้ว่า "ในอีก 30 ปี กรุงเทพฯ จะต้องรับมือกับความเสี่ยงเรื่องต่าง ๆ เช่น ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง น้ำเหนือหลาก และแผ่นดินทรุด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขนส่งทุกระดับ"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

แม่บ้าน

แม่บ้านที่เคยผ่านประสบการณ์น้ำท่วมเมื่อครั้งอดีต

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไว้ว่า "ถ้าพูดถึงที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ในอีก 30 ปีข้างหน้า ที่อยู่อาศัยต้องไม่แออัด อยู่แล้วสบายใจ และมีวิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าบ้านเหมือนปีก่อน ๆ"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเจ้าของที่ดินมากมายในกรุงเทพฯ

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของที่ดินไว้ว่า "ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องโตขึ้นเรื่อย ๆ ที่ดินมีมูลค่าทุกตารางนิ้ว มีการสร้างอาคารสูงหนาแน่นมากขึ้นในเมืองชั้นใน แต่ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงการใช้พื้นที่บางส่วนมาเป็นพื้นที่รับน้ำด้วย"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง

นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่งออก

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้ว่า "อยากให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เจริญ รัฐควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับความต้องการและแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

ฝรั่งที่มีใจรักเมืองไทย

ฝรั่งที่มีใจรักเมืองไทย เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง และอาคารที่อาศัยอยู่กับน้ำ

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบไว้ว่า "อนาคตไม่แน่นอน ดังนั้นจะต้องออกแบบเทคโนโลยีที่ใช้กับเมืองให้เข้ากับสถานการณ์ความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เมืองอยู่กับน้ำได้"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

เด็กพลังงาน

เด็กน้อยผู้มีความสนใจด้านพลังงาน เชี่ยวชาญด้านวงจรอิเล็คทรอนิกส์

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับพลังงานไว้ว่า "กรุงเทพฯ จำเป็นต้องมีพลังงานทางเลือก ต้องมีการพัฒนา และจัดการกับระบบพลังงานของไทยให้ดี เพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการของเมืองในทุกสภาวะความเสี่ยง"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

เกษตรกร

เกษตรกรแถบชานเมืองที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตร ส่งต่อเข้ามาในเมือง

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความมั่งคงทางอาหารไว้ว่า "ต่อไปเมืองจะขยายตัว จึงต้องรักษาพื้นที่ชานเมืองบางส่วนให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อนำมาเลี้ยงท้องคนกรุง หรืออาจต้องเตรียมการทำเกษตรในเมือง ในกรณีที่ไม่สามารถนำอาหารเข้ามาได้"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

นักต่อต้านกระแสทุนนิยม

นักต่อต้านกระแสทุนนิยม มีแนวความคิดว่าการบริโภค คือจุดเร่ิมต้นของการหมดส้ิน

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคไว้ว่า "คนกรุงเทพฯ ไม่ควรบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ แบบฟุ่มเฟือยโดยไม่คำนึงถึงคนรุ่นหลัง เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลระหว่างการบริโภคและการผลิต"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

นักศึกษา

เด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลที่ว่า กรุงเทพฯ จะให้อะไรได้มากมาย

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า "สถาบันการศึกษาต้องให้การศึกษาทั้งด้านวิชาชีพและฝึกปฎิบัติในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต ให้เข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่ออยู่ร่วมกับภัยพิบัติได้"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

หมอ

หมอผู้รักชุมชน ทุ่มเทความรู้ ความสามารถให้กับคนจนในเมืองหลวง

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวสุขภาพไว้ว่า "ประชากรในกรุงเทพฯ ต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี การเปลี่ยนแปลงของเมืองต้องควบคู่กับการเตรียมพร้อมให้คนมีความรู้เรื่องสุขภาพ สามารถดูแล ป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้นด้วยตนเองได้"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

ลุงกวาดขยะ

ลุงที่กวาดขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ มานานกว่า 40 ปี

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการของเสียไว้ว่า "อีก 30 ปี ลุงก็ไม่อยู่แล้ว ต้องช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ มีวินัย กรุงเทพฯ จะได้สะอาด และต้องมีการจัดการของเสียครบวงจร ทั้งการย่อยสลาย และการรีไซเคิล"

ท่านยังไม่พบตัวละครนี้

คนเก่าแก่ของชุมชน

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพรักของชุมชนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคมไว้ว่า "อยากให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ทุกคนถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เมื่อเกิดความรุนแรง ก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทย์ ภาครัฐต้องมีนโยบายสนับสนุน และปฏิบัติต่อคนทุกชนชั้นเท่าเทียมกัน สังคมจะได้เข้มแข็ง"

กดที่นี่เพื่อเริ่มสำรวจ
ข้ามรายงานข่าว
ดูผลการจำลอง
รายงานสภาพอากาศวันนี้ ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณส่วนมากบริเวณจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
|